• Bango (pole, post for construction) kureva danda rinovakiswa.
  • -bango- (deficient v Precipitately. Rashly. Without thought - used with affirmative verb).


Nota disambigua.svg
Peji rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana internal link rakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.