• Bango (pole, post for construction) kureva danda rinovakiswa.
  • -bango- (deficient v Precipitately. Rashly. Without thought - used with affirmative verb).


Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.