Basa, BASA uye basa ishoko rinogona kuturukirwa zvinyorwa zviri zasiyo:

Tsika chinjirudza

  • Basa kureva kuva ne usevenzi; "employment"

Sainzi chinjirudza


 
Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.