Basa, BASA uye basa ishoko rinogona kuturukirwa zvinyorwa zviri zasiyo:

TsikaEdit

  • Basa kureva kuva ne usevenzi; "employment"

SainziEdit


Peji rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana internal link rakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.