Basa (fundoyetsimba)

Basa (work) muchidzidzo Fundoyetsimba, rinodudzirwa sesimba rinoshanda kana Fosi ichinge yafambisa chinhu chine huremu zvinoenderana nerudzivo rwekuri kunanga Fosi iyoyo. Basa rinoitwa chete kana Fosi ichinge yafamba nhambwe; Fosi isina chayafambisa hapana basa rinenge raitwa.

Basa rine tsazaniso inoti, Basa = Fosi x nhambwe.

Basa rinopimwa nechiyero chinonzi Joules.