Basa (kureva work) muchidzidzo chefundoyetsimba, rinodudzirwa sesimba rinoshanda kana Fosi ichinge yafambisa chinhu chine huremu zvinoenderana nerudzivo rwekuri kunanga Fosi iyoyo. Basa rinoitwa chete kana Fosi ichinge yafamba nhambwe; Fosi isina chayafambisa hapana basa rinenge raitwa.

Basa rine tsazaniso inoti, Basa = Fosi x Nhambwe.

Basa rinopimwa nechiyero chatingati majao (kutodza joules kuChingezi).