Open main menu

Bonga Chihwa

Mwaita Sigauke,

Chihwa chebonga,

Mutupo watakagurirana,

Mwati kaha ngekuone tsimba,

Kuona mumhu todedera,

Mwaita Ngonyama,

Chiramba kudya uswa,

Kuona zuva musi wainodya,

Kuvhima pamwe sedanga,

Mhumhi chidyandimire,

Vanodya ichafamba,

Chawa pasi chaora,

Mwaita vaera imbwa,

Vavhimi venjere,

Vanoridza ngoma,

Ngemidzonga yenyama,

Zvaitwa vaGarwe

Kupepeta vatorwa,

Nerurimi chibhende,

Veukama vanonzwa,

Chichengeta varanda,

Haiwa chihwa,

Vanodya zveziya,

Vemawara machena,

Anonga dehwe rehosi,

Rinofukwa musi webira,

Zvaitwa Chihwa!