Bumburu

  • Bumburu (sphere, Big ball of anything).
  • Bumburu kana mapumburu (An object with no opening). Bumburu rewuru: a ball of wool.
  • Bumburu kana mabumburu (Person or animal recovering from sickness). Iye ava bumburu: he is well again.Nota disambigua.svg
Peji rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana internal link rakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.