Mazanhi ari mumupanguro "User bg"

2 Mazanhi anotevera ari mumupanguro unowu, pakati pehwerengo ye 2.