Mazanhi ari mumupanguro "User da"

9 Mazanhi anotevera ari mumupanguro unowu, pakati pehwerengo ye 9.