Mazanhi ari mumupanguro "User el"

3 Mazanhi anotevera ari mumupanguro unowu, pakati pehwerengo ye 3.