Mazanhi ari mumupanguro "User eo"

7 Mazanhi anotevera ari mumupanguro unowu, pakati pehwerengo ye 7.