• Ita chara kana uchinyora, ukurumidze kupedza nenguva.- write quickly so that you will finish in time.
  • Munhu uyo ane chara: that man is a quick worker.Nota disambigua.svg
Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.