Open main menu

Shoko rokuti chenje (one species of seed not mixed with another) rinotaura mhando yembesa imwe isina kusanganiswa neimwe. Sokuti chibage chenje chinenge chiri chibage chega chisina kusanganiswa.

Rukweza chenje runenge rwuri rukweza chete rusina kusanganiswa nechimwe.

  • Rukweza chenje: (finger millet without any admixture of sorghum or bulrush millet).