Chimanimani

Iguta rinoneka kumabvazuva kwenyika yeZimbawe. Vanhu vazinji veko vanotaura davi remutauro weChiShona unonzi ChiNdau. Uyezve kune makomo makurusa anoonekwa Zimbabwe neMozambique.