Chipiriso (kureva sacrifice) kureva kuzvipira kwemunhu kuti mumwe munhu afare, awane chakanaka, kana kuti hupenyu hwevamwe huwenezvivuya. Chipiriso chekuru pasirose ndechaJesu akafira matadzo evanhu kuti vavane ruregerero ne upenyu usina chifo zvachose.

Dzimwe mhando dzezvipiriso dzinosanganisa mubayiro - chipiriso chemhuka.