Chisi ishoko reChishona uye mumimwe mitauro ye Chibhantu, mukushandiswa kwaro rinogona kureva sezviri pazasi:

Nyika chinjirudza

  • Chisi (kureva nzvimbo kana nyika) kureva rhijoni paChishongrish - region.

Zuva chinjirudza

  • Chisi (kureva musi wakatendeka weVashona, zuva risinga rimwe uye zuva rekuzorora).


 
Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.