• Denhe (Wetvlei).
  • Denhe reruzivo (a compilation of writings on a particular subject area).
  • Denhe (Clay pot for storing meal).


Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.