Domba kana nhomba (food craving) zvinoreva rudiso rechimwe chezvokudya rwunoitwa nemunhu ane nguva refu asati adya chidyo ichocho.

Kazhinji vane vazoreva nhomba yenyama nokuda kwokuti nokudhura kwayo nyama vanenge vagarisa vasina kuidya.