Dzehugaro huviri

(Redirected from Dzehugarohuviri)

Dzehugarohuviri (amphibians) iboka remhuka dzinogara padunhu asi dzichiberekera vana mumvura. Mhuka idzi dzinosanganisira datya. Boka remhuka idzi dzinoita nguva dziri padunhu dzoitawo nguva dziri mumvura - saka dzichinzi dzine hugaro huviri.

Salamander-olympus.jpg
Frog on palm frond.jpg