• Dzenga (1. Unconventional person - careless of speech, food clothing 2. Rough, tough type of person) apa kureva munhu ane tsika dzisingagamuchirike.
  • Dzenga sezita (a family name).


Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.