Dzitsi (Mazwi)

Dzitsi (kuChingezi: word stem) chidimbu chezita chisingashanduki chinouya mberi kwe chivakashure. Dzitisi ndiro rinotipa zvinorehwa nezita.

muenzaniso udiki
Chivakashure Dzitsi Shoko
mu -nhu/-ndu munhu, mundu (Chindau)
mu -sikana musikana
chi -koro chikoro

Mabviro eruzivoEdit

Peji rino imbeu rinoda kuwedzerwa nevaye vanoziva.

Kana uri Vadzidzisi kana Vadzidzi we Chishona besterai wo neruzivo rwenyu.