Shoko rokuti godzi (veteran, experienced person) rinoreva munhu ane ruzivo kana hunyanzvi ari munhu akambobata muhushavi huri kutaurwa nezvawo. Murwi wehondo yerusununguko (war vetaran) anganzi igodzi rehondo yerusununguko.