Gombwa kana makombwa (Hereditary name especially of Cheiftainship) izita rinodanwa narwo Ushe hwedunhu sokuti Ishe Chinamhora kunyange zvazvo wacho akabata chigaro anokwanisa kunge asingashandise zita iroro sezita remhuri.