Gwatara (paRwizi)

Gwatara zvinoreva vhu riri pedyo nerwizi pane dhaga gukurwa nehunyoro zvinokonera kuti zvirimwa zvikure zvakanaka. Kana nzvimbo idzi dzawanda dzinonzi makwatara.

TsikaEdit