• Hanya (Aromatic shrub: Stoebe vulgaris).
  • Hanya (Concern, Heedfulness). Havana hanya naye: they are not concerned about him.


Nota disambigua.svg
Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.