• Hwasha (width) zvichireva divi pfupi rechiumbwa.
  • Hwasha (bad breath) zvichireva kunhuhwa kwemukanwa.
  • Hwasha (the rim of an earthenware pot) zvichireva muromo wehari.Nota disambigua.svg
Peji rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana internal link rakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.