Hwendefa

Hwendefa, wendefa kana rwendefa mashoko anoshandiswa kuturukira chinozivikanwa mu Chingezi chichinzi tablet.

Hwendefa ishoko rinoshandisirwa zviripazasi

UmutiEdit

Tarisai futi peji re Chemishonga, Mushonga, uye Ruambadharaki (pharmacology)

  • Wendefa (Ruambadharaki), ishoko rinoshandiswa ku Chingezi kureva "piritsi"

Ruambadharaki ishoko riri kushandiswa kumirira 'pharmacology', shoko re Chingezi rakaumbwa nekusanganisa mashoko maviri, pharmakon shoko re Chigiriki rinoreva kuti 'drug', kuchi Chivanhu riri kunzi 'dharaki' zvichienderana wo nekudhakwa.

KumakombiyutaEdit

Kugwara, kudhindisa, uye Kunyora zvemidhiyaEdit

Piriyodhiki uye basa dzakadhindiswaEdit

  • Tablet (magazini), imagazini riri oniriani renhau rezve zvifungo uye tsika dze Majudha.
  • Tablet (pepanhau), pepanhau yaka pabhurishwa mu Siato, Washing'toni
  • Tablet (rudaviro), itumidzo raishandiswa pakutaura nezve zvinyora zverudaviro.

Tarisai futiEdit


Peji rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana internal link rakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.