Jesu Kristu

Muchitendero Jesu Kristu mwananakomana waMwari uro akauya panyika semunhu akafira zvivi zvenyika kuti zviregererwe.

Jesu Kristu
Utatu

Mamwe Mazita aJesuEdit

Mitauro yeBantuEdit