Kilimanjaro

Kilimanjaro igomo riri kuKenya; iri ndiro gomo rakanyanya kureba muziwumbe reAfrica. Gomo iri rinoita sinowo pamusoro paro nokuda kwekutonhora kunoita pamusoro ipapo.

Mount Kilimanjaro Dec 2009 edit1.jpg
Kilimangiaro foto aerea.jpg

Gomo iri rinoita vanhu vanoshanya vachiuya kukokwira kuti vasvike pamusoro paro.