Kuhwatsa

Kuhwatsa (to lower or to diminish) zvinoreva kuderedza kana kudzimira.

  • hwatsa (Diminish the flame of a grass torch - generally by pressing hard near the burning end; 2. Lower) zvichireva kuderedza.
  • Hwatsa rusero kuti rukweza rurege kupupurutswa: hold the winnowing-basket less high in the air so that the grain will not be carried away by the wind.