• Kukupura (wipe off, skim off) zvinoreva kushamba - kwete muviri wese, as makumbo mawoko nekumeso.
  • Kukupura (retrun a wife to her father) zvinoreva kudzorera mukadzi kumusha kwake pakurambana.


Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.