Kusiya basa

Kusiya basa (resigning) zvinotaura apo munhu anosiya basa asiri kuenda kumudyandigere.