Shoko rokuti kutsiura (rebuke, advise against) rinoreva kupanga mashoko ane vavariro yokuti munhu arege kuita zvaakamboita kana zvaari kufunga kana kuronga kuita.