Shoko rokuti madzitateguru (forefathers, ancestors) rinoreva avo vakatitangira vari vabereki munhoroondo yemhuri dzedu. Shoko rokuti chitate rinotaura pamusoro penhoroondo yemhuri ichitevedza varume vemhuri iyi - tichitevedza murangariro iwoyu madzitateguru vanenge vari vanhurume vakabereka vana munhoroondo yemhuri.

Kudivi remadzimai avo vakaenda mberi kwedu vakazvara dzimhuri vanenge avri madzimbuya.