Makandiro (Ovaries) inhengo munogadzirwa zvidowokadzi zvinova zvidowo zvesikarudzi.