Mhere (loud cry; raising alarm) zvinotaura kuchema munhu achishevedzera nezwi riri pamusoro. Munhu anokwanisa kuridza mhere zvichikonzerwa nezvinhu zvakawanda zvinosanganisira: kuvhundutswa nechinhu chinotyisa, kunzwa nhau dzerufu, kana kurohwa.

TsikaEdit

  • Kana pamusha pachinge pafa munhu, varipo vanoridza mhere senzira yokuudza vavakidzani kuti pano pamusha paita rufu.
  • Akaimba muimbi Oliver Mtukudzi akati - Tumirai mhere kuvakuru kuno kwaita mabasa ....

TsumoEdit

  • Aridza mhere, atya. One who has called for help has surrendered.