Mudonzvo

Mudonzvo (walking sick, staff) zvinoreva muti wakavezwa unoshandiswa zvikurusei nechembere wavanobata muruwoko uchishndiswa kuvatsigira pakufamba.

  • Kudunduzira kufamba munhu achishandisa chimuti kana mudonzvo kutsvaka pakufamba napo pasina njodzi yekuwa kana kurovera.
  • Tsvimbo.
  • Mudondoro (rod).