Mugovera

Mugovera (Saturday) ndiro zuva rechisere repavhiki rinotevera chishanu. Kuvanhu vazhinji mugovera izuva risingaendwe kubasa rinoshandwa muhushangazhi.

Kana kuchitevedzwa chinamato chechiJudah, mugovera ndiro zuva reSabata kwete Svondo.