• Mutambara (parcel or bundle - bound with a stick projecting on either side, for ease of laying down or lifting).
  • Mutambara sezita (a family name).


Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.