Muti (mushonga)

Muti (Nge. medicine; traditional & modern medicine) Wumuti kana Umuti isainzi uye praktisi yekuchengetedza vahwere, kumaneja mbondero, rumbondemberi (kureva progunosisi), kudzivirira, kurapa, kuphaliyeta maronda ne chirwere, uye kupromota hutano hwavo. Umuti hwunosanganisa zvisiyano-siyano zvemabasa ekuchengedza hutano anotaravara kupinda muku mentena uye kurhistowa hutano nekudzivirira uye kurapa chirwere. Umuti wechimanje unoisaisa masainzi e Umutibenyu (bhayomedhiki), tsvagurudzo ye umutibenyu, mambariki (majenetiki), uye Ruambarueza (kureva tekinoroji) kumbondera, rapa, uye kudzivirira maronda ne chirwere, kazhinji nenzira ye mafamasutiko kana sejari, asi wo nematherapi akasiyanasiyana senge uchidzandanga, masplinti ne trakao (traction), madhivhaisi e, chiruambabenyu (bhayolojiki), uye unye we kunondekedza pakati pezvimwe.[1]

Muti unonzi futi dhakiso (kureva drug)

Shoko rokuti umuti ririkushandiswa kusiyanisa nge muti wamazuva ose, asi futi ngekuda kwokuti chivakashure u- chinoshandiswa kureva - a way of.

TsikaChinjirudza

Umuti wa nhasiChinjirudza

Umuti we chiKarangaChinjirudza

Tarisai zve: Nhoroondo ye Umuti

Umuti we chinyakare zvinoreva, kurapa kwepachivanhu hwedu "Chivanhu Medicine" kana Umuti we Chivanhu. [2]

Un'angaChinjirudza

Tarisai zve: Un'anga

Mashoko ashandiswaChinjirudza

  • muti/umuti (medicine)
  • chiumuti (medical)
  • uvumuti (medicinal)
  • rumbonderamberi - prognosis
  • kupaliyeta - sokureva (palliative treatment)
  • kudzivirira - prevention

Tarisai futi:Chinjirudza

Mabviro eruzivoChinjirudza

  1. "Duramazwi, Medicine" Enwiki yakari akaivha musia wa 4 Kurume 2016 [Karenda ya Gregori]
  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2816505/