Nhonho chirwere chinoitika kunyanya pasi petsoka. Chirwere ichi chinoonekwa nemavanga matema anoita kunge ari pasi peganda retsoka. Mumwaka wokunge kuchidziya nhonho ndipo padzinonyanya kuvamba, naizvozvo dzinenge dzinokuchidzirwa nokunge tsoka dzemunhu dzichipiswa.