• Nondo (seedling) kureva mbeu ikamera inoda kusimwa patsva.
  • Nondo (n. hartebeest; tsessebe) kureva chengu.
  • Nondo kugara mumombe hanzi ndava mombewo


 
Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.