• Pfunda (bachelor) kureva murume ave zera rokuroora asi asati aroora.
  • Pfunda (knot) kureva murume ave zera rokuroora asi asati aroora.
  • Pfunda (get high) kureva kudzandiwa nezvinodzanda.

[1]


Nota disambigua.svg
Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.
  1. https://www.edd.uio.no/allex/ibooks/Doke/Doke.pdf