Ruva (tsauranisa chirevo)

  • Ruva - kureva madzinde anomera anemavara akasiyana, uye akanaka kwazvo
  • Ruva - kureva zitamusere re mudikani
  • Ruva - kureva zita remunhu


Nota disambigua.svg
Peji rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana internal link rakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.