Ruva (tsauranisa chirevo)

  • Ruva - kureva madzinde anomera anemavara akasiyana, uye akanaka kwazvo
  • Ruva - kureva zitamusere re mudikani
  • Ruva - kureva zita remunhu


Zanhi rinori ndere kutsauranisa chirevo, rino dorongotsa sipwi dzine matumidzo akafanana.
Kana kochekedzo yorukati yakuunzai pano, ringai matumidzo akadorongotswa pamusoro apo kuti muwane ramunoda uye mukwanise kuenda kwariri.