Open main menu

Wikipedia β

Roora (rovora muchiKaranga) muripo unobviswa nomunhurume kana achinge ave kuda kugara nomunhukadzi. Roora izwi rinoshandiswa zvikuru muchiZezuru. Rinowanikwawo mumarudzi mazhinji echiShona akaita sechiKaranga (rovora) kana chiManyika. Roora rine zvikamu zvakawanda zvinosanganisira Makandinzwanaai, Matekenyandebvu, Kunonga, Kupinda mumusha uye Rusambo. Pane zvimwe zvakawanda zvinobviswa zvichienda nekuti vanhu ndeverudzi rwupi. Roora ndiyo nzira yaVaShona yekubatanidza mhuri mbiri zviri pamutemo kupfurikidza newanano. Roora inzira yevakuwasha yokutenda nayo madzitezvara avo nekuvaberekera mudzimai. VaShona vanoti ukama igasva hwunozadzikiswa nekudya naizvozvo hukama pakati pemhuri mbiri idzi hunototangwa nekudya pamwe chete. Semuenzaniso, kana iri mhuri yekwaChinyati yanoroora kwaChinyuku, inotarirwa kutakura zvidyiwa zvakasiyana siyana nezvimwewo zvekuti mhuri yekwaChinyuku igosara ichishandisa. Madzitezvara anosanotumira vakuwasha rugwaro rwunotaridza mhando yezvitakurwa (groceries) izvi. Muenzaniso wezvitakurwa unosanganisira chingwa, munyu, tsvigiri, sipo, masamba, nyama, zvinwiwa, mukaka nezvimwewo. Mhuri mbiri idzi dzinoungana pamabiko, uri mutambo wekuroodza mwanasikana.

Mazuvano, nekuda kwehudyire, zvakuonekwa sekunge roora kana kuti mari dzinobviswa nemukoma ada musikana semari yekutanga mabhindauko kana kuti dzemabhisimisi. Vabereki vazhinji vava kuda kupfuma pakubvisirwa roora pane kuti pange pachivakwa ukama. Hazvitarisirwe pararamo yedu kuti zvinge zvakadai asi kuti roora riwanikwe riri chikamu chekuvaka hukama pane vadanana.


Contents

Zvikamu zverooraEdit

Roora rinogona kuiswa muzvikamu zvinoita zvitanhatu.

Zvidoko/ZvibingeEdit

Kureva zviripwa zvidokodoko zvakaita sendiro, makandinzwanani, vhuramuromo, kunonga, kupinda mumusha, mhwanyamusha/ Pwanyaruzhohwa (dhameji), matekenyandebvu, nezviripwaripwa.

ZvamaiEdit

Izvo zvinobvisirwa amai semafukidza dumbu, nemombe yeumai. zvipfeko zvamai zvinobatanidzwavo ipapa. ndiyani anochengeta mombe yeumai

Rusambo/Rugaba/MatsvagiranoEdit

Muripo wainzi makarekare mukomana abvise apo anenge aisa rusambo rwake pamusikana waanenge ave kuroora. Rusambo kana kuti sambo or Shambo runorukwa zvakanakisa nehuswa hunyoro rwoshandiswa seshongedzo yekuisa mumaoko kana makumbo (zvingangofanana nemabracelet kana mabangle nhasi uno). Mukomana aizorupa kumusikana kuratidza kuti ndewake saka pakuroora airipiswa mbudzi imwe chete kana mbiri dzekuisa rusambo rwake pamwana wevaridzi. Ndopakabva zita rekuti rusambo.

Rusambo rwaive rwuri muchikamu chezvidoko zvekuroora sezvo mukomana haaibvumidzwa kutora mukadzi kana asina kubvisa rusambo uye haana waaibvunza kana aizowana mukadzi atorwa nemumwe kana asina kurubvisa, Naizvozvo rusambo rwaive rwuchifanirwa kuve nemuripo wakaderera zvikuru nekuti hazvaiita kuti munhu aroora ozokundikana kurwubhadhara. Rusambo rwaionekwa zvakare sechiratidzo chokuti vabereki vemusikana havadi kuti mwana wavo aroorwe nemunhu ari kumuda kana kuti vanhu vanokara zvikurusa vaingodeedzera kuti parusambo vari kuda mombe imwe kana mbiri. Kuita uku kunobva kwataridza kuti vari kuomesa nekuti havadi kana kuti vari kuda kutopfumira ipapo. Mazuva ano, rusambo urwu, munzvimbo zhinji rwavakubhadharwa iri mari chaiyo.


DangaEdit

Kureva zvipfuwo zvinobviswa semombe asi mazuvano vamwe vava kuda danga semari. Kazhinji vozoda mombe imwe kana mbiri dzinonzi "dzinotsika" kureva mombe chaidzo mhenyu dzimwe dzasara dzobhadharwa nemari.

MajasiEdit

Kureva zvipfeko zvinotengerwa vabereki vomukadzi. Makarekare, amai vaitengerwa gumbeze chete, nezvinhu zvakaita sebadza, nguwo yenhembe, nechipfuko chekucheresa mvura. Izvi zvakazoshanduka zvodaidzira zvipfeko zvamazuvano, gumbeze, nezvimwe. Majasi anoendeswa nemunyayi ari mu"butiro" kureva beki kana bhokisi iro rinova chikamu chemajasi.

Maitiro enharaunda dzakasiyana-siyana panyaya dzerooraEdit

Kune dzimwe nzvimbo, kune zvimwe zvirango zvinobviswa mushure meroora rataurwa pamusoro apo. Kune mombe yechimanda , yaiurawa kuti idyiwe vanhu vachipemberera kuti mukunda abata pamuviri. Mazuvano vabereki vazhinji vava kungotema mombe yechimanda pamwe chete neroora.

Kunoitawo kamwe kamari kanoripwa kana mukuwasha ari kuda kukumbira mvumo yokuita muchato; iyi imari diki.

Nzira dzekurooraEdit

Shoko rokuti kutizira (Elope kuChiRungu) rinotaura apo mwanasikana anotiza pamusha pevabereki achienda kumurume asina kumuroora pamberi pevabereki vake. Kazhinji musikana anotizira anenge abata pamuviri pasina roora rakaripwa. Kana zvadayi vaviri ava vanonzi vakatizisana kana kuti mukomana akatizisa kana kutizirwa zvichibva pakuti ndiyani akavamba mhaka yacho. Vamwe vanoti kutizisa mukumbo. izvi zvinowanzoitwa panguva dzousiku apo musikana anotiza mumba oenda kwomukomana. Mune chivanhu chedu, atete vemusikana vanenge vachiziva kwaenda muzukuru wavo izvo variwo vanenge vachiziva mukomana womuzukuru wavo.

Kukupura (send wife back to her family in a failed marriage) apa kureva kupa mukadzi gupuro rinoti ndakuramba chidzokera kumusha kwako. Chikomba (bride groom, suitor, boyfriend).

External linksEdit