Open main menu

Wikipedia β

Mazwi anoti Chironzo Chezvipenyu kana Ronzamhenyu (Biology) riri kushandiswa pano kureva denhe reruzivo rinodzidzisa pamusoro pezvinhu zvinorarama zvinosanganisira: mhuka; muchero; hove; shiri; tupuka zvichingodaro. Zita iri rinonongedza kuti chidzidzo ichi chinotaura pamusoro pezvinhu zvinorarama zvine hupenyu - tichiturikira kuEnglish pari kunzi "study of living things". Munhu anoshanda mubazi iri anonzi chironzamhenyu, pahuwandu vonzi ana chironzamhenyu.

Kupiwa kweZitaEdit

Shoko rokuti kuronza (to tell, explain, relate) zvichireva kutaura zvakajeka zvinonzwisisika. . Saka tikati ronzamhenyu zvinoreva kuti chidzidzo ichi chasvika pakajeka uye panonzwisisika maringe nemashandiro enhengo dzechikadzi. Shoko chairo richapfumbira harisati ranatsa kubuda pachena, parizvino Shoko rokuti ronzamhenyu rinodudzira zvimwechete nokuti duramhenyu.


Izwi rokuti kudura (to reveal, to mention, to interpret) rinoreva, kutaura kana kutsanangura kunoburitsa pachena zvakavandika kana zviri kurehwa - pano takanangana nekunobuditsa pachena zvose zvinozivikanwa maererano nemusoro wenyaya iri mudariro. Apa ndipo pabva chivakamberi chokuti dura-. Chivakamberi ichi chiri kushandiswa kuturikira chivakashure cheEnglish chinoti -logy chinoreva a speaking, discourse, treatise, doctrine, theory, science".

Shoko chairo richapfumbira harisati ranatsa kubuda pachena, parizvino Shoko rokuti ronzamhenyu rinodudzira zvimwechete nokuti duramhenyu.


ZvitaridzwaEdit