Rwiyo rwezvishuvo zveZimbabwe

Urwu rwiyo rwune mazwi akanyorwa naSolomon Mutsvairo ruri rwiyo rwunosuma zvishuvo zvevana veZimbabwe rwuchiyeuchidzawo nhoroondo yenyika yedu.

Simudzai mureza wedu weZimbabwe
Yakazvarwa nemoto wechimurenga;
Neropa zhinji ramagamba
Tiidzivirire kumhandu dzose
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.
Tarisai Zimbabwe nyika yakashongedzwa
Namakomo, nehova, zvinoyevedza
Mvura ngainaye, minda ipe mbesa
Vashandi vatuswe, ruzhinji rugutswe
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.
Mwari ropafadzai nyika yeZimbabwe
Nyika yamadzitateguru edu tose;
Kubva Zambezi kusvika Limpopo,
Navatungamiri vave nenduramo;
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.