Svondo (musi)

Svondo ndiwo musi wekutanga wevhiki rinoreverwa nemuvhuro. KumaKristu mazhinji Svondo ndiro zuva rokuenda kuKereke uye izuva rekuzorora.

Kana kuchitevedzwa chinamato chemaJudah, Mugovera ndiwo Sabata kwete Svondo.