Tonderai (Person's name) - izita rakafana nekuti, Yeukai, Rangarirai, ishoko rinoshandiswa seyeuchidzo yekuti munhu kana vanhu vasakanganwe chimwe chinhu so Tomorrow Morning If It's Still Alvaible and it just froze the screen and see me calling for an interview with my boyfriend in bored long depressed bleeding and see me