Mazanhi ari mumupanguro "User en"

124 Mazanhi anotevera ari mumupanguro unowu, pakati pehwerengo ye 124.