Chipiri ndiro zuva rechitatu revhiki rinotevera muvhuro richiteverwa nechitatu. Kutaura uku kunenge kuchitevedza kuverengwa kwechiJudah.