Chivakamberi ira

Chinyorwa chino chinounganidza mazwi ane Chivakamberi chokuti aira: